Jdi na obsah Jdi na menu
 


Učivo na měsíc duben

Český jazyk

mluvnice:

- průběžné souhrnné procvičování probraného učiva:

- určování slovních druhů

- určování mluvnických kategorií u sloves a podstatných jmen (osoba, číslo, čas, způsob; pád, číslo, rod, vzor)

- procvičování pravopisu koncovek podstatných jmen rodu středního a ženského

- vyvození pravopisu koncovek u podstatných jmen rodu mužského životného a neživotného, procvičování

- stavba věty - věta jednoduchá, souvětí

  učebnice s. 78, 79, 82, 83, 94 - 97

  PS: s. 40, 41 vybraná cvičení na opakování a procvičování, s.51, 58, 65 - 68

  Pravopisné pětiminutovky (zelené, fialové) - vybraná cvičení

čtení:

- texty z čítanky: vybrané k učivu z dějepisu

   rozvíjení orientace v textu, vyhledávání informací, čtení s porozuměním

- doplňkové čtení z pověstí (k učivu z dějepisu)

- texty z encyklopedií

- čtenářská chvilka s vlastní knížkou - 13. 4., 20. 4.

11. 4., 13. 4. - představení dalšího zápisu přečtené knížky v čtenářském deníku

sloh:

- tvoření osnovy k zadanému textu

- vypravování podle zadané osnovy

- volné psaní

- vytvoření možného programu na školu v přírodě

- zápis událostí na škole v přírodě deníkovou formou

- popis zvířete podle vlastního výběru

 

Přírodověda

- ekosystém louka - rostliny a živočichové našich luk - dokončení

- zápis výpisků

- praktické poznávání rostlin a živočichů, orientace v terénu - využití možností poskytovaných školou v přírodě

- ekosystém okolí lidských obydlí - rostliny v okolí lidských obydlí

- vycházka po blízkém okolí

učebnice: s. 53 - 55

PS: s. 13 - 16

 

Vlastivěda - dějepis

- shrnující opakování a procvičování učiva

- Přemyslovci - knížata, králové

- Lucemburkové - úvod

- zápis výpisků

učebnice Hlavní události nejstarších českých dějin: s. 16 - 25

PS: s. 10 - 16, vybraná cvičení + dobrovolně vybraná pro zájemce

 

Anglický jazyk

 • Orientace ve městě
 • Město, kde žiji (výroba plakátu)
 • Aktivity ve volném čase
 • Můj týdenní program
 • Sportovní aktivity
 • Dopravní prostředky, jak cestujeme
 • Televize a četba
 • Velikonoce u nás a v anglicky mluvících zemích

 

 • Slovesa v přítomném čase prostém a průběhovém
 • Předložky AT/ON/IN
 • I like + “ing”

 

 • Slovní zásoba a psaní

 

 • Opakování všeho předchozího         
 • Rolové hry
 • Můj týden (moje oblíbené aktivity)
 • Moje oblíbená kniha

procvičování: https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/?cc=cz&selLanguage=cs

https://elt.oup.com/student/happystreet/multirom?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

 

Matematika

- zlomky - výpočet

- slovní úlohy

- výpočet obvodu a obsahu

Test: zlomky, konstrukce trojúhelníků

Geometrie:

- druhy trojúhelníků - konstrukce, obvod, obsah