Jdi na obsah Jdi na menu
 


Učivo na měsíc leden

Český jazyk

mluvnice:

- průběžně:

- souhrnné opakování ( určování slovních druhů, pravopis vyjmenovaných a příbuzných slov, pravopis koncovek podstatných jmen)

- určování mluvnických kategorií u sloves a podstatných jmen (osoba, číslo, čas, způsob; pád, číslo, rod, vzor)

- stavba věty - věta jednoduchá, souvětí

- podmět a přísudek ve větě

- předpony a předložky

- předpony s/z - pravopis

- přídavná jména měkká, tvrdá, přivlastňovací a jejich pravopis

 nové učivo:

- přísudek slovesný a jmenný se sponou

- shoda přísudku s podmětem

- druhy podmětů (nevyjádřený, několikanásobný)

- podstatná jména pomnožná

učebnice str. 68 - 83,  PS - průběžně; pravopisné pětiminutovky

čtení:

- texty z čítanky str. 72, 84 ; z volných listů; z dětských encyklopedií

- práce s vlastní knížkou - čtenářské chvilky: každý pátek

- četba novoročních textů a textů se zimní tématikou z doplňkových knih

Společný projekt s 1. B - nový rok

sloh:

- telefonické a písemné vzkazy - jejich význam a způsoby použití pro různé situace

- novoroční předsevzetí

- popis průběhu vánočních svátků

- vytvoření osnovy k vánoční příhodě

 

Přírodověda

- lidské tělo - svaly

- dýchací soustava

- oběhová soustava

- trávicí soustava

- péče o tělo a zdravý způsob života

 

Vlastivěda - dějepis (1. pololetí)

- novodobé dějiny - stručný přehled (od 1. sv. války po současnost)

- seznámení s evropskými institucemi

- státoprávní uspořádání naší republiky

 

Anglický jazyk

- Dokončení 3. lekce (18. ledna shrnující test),4. lekce

- Sloveso „být“, „mít“, „umět“ – klad, otázka, zápor

- Škola, školní předměty, rozvrh hodin, školství ve Velké Británii

- Zvířata (části těla, vlastnosti, schopnosti, potrava, lokalita, popis, tvoření otázek)

- Popis obrázků, hledání rozdílů

- Určování času – analogicky i digitálně,časové předložky

- Přítomný čas prostý – klad, otázka, zápor

- Denní režim, denní aktivity, volný čas, kroužky, zájmy

- Sporty, hudební nástroje

- Sloveso „must“ a „should“

 

Matematika

- procvičování písemného dělení dvojciferným číslem - test

- pololetní písemná práce: 15. 1. - složené příklady; písemné násobení a dělení, sčítání a odčítání; obsah a obvod čtverce a obdélníku, vzájemná poloha přímek

nové učivo:

- desetinné zlomky