Jdi na obsah Jdi na menu
 


Učivo na měsíc listopad

Český jazyk

mluvnice:

- průběžně:

- souhrnné opakování ( určování slovních druhů, pravopis vyjmenovaných a příbuzných slov, pravopis koncovek podstatných jmen)

- určování mluvnických kategorií u sloves a podstatných jmen (osoba, číslo, čas, způsob; pád, číslo, rod, vzor)

- stavba věty - věta jednoduchá, souvětí

- podmět a přísudek ve větě

nové učivo:

- předpony a předložky

- předpony s/z - pravopis

- slova přejatá

- druhy přídavných jmen

- přídavná jména měkká

učebnice str. 38 - 53; PS; pravopisné pětiminutovky

čtení:

- texty z čítanky str. 18, 20; z volných listů; z dětských encyklopedií

- práce s vlastní knížkou - čtenářské chvilky: každý pátek

- četba poezie J. Žáčka; M. Kratochvíla; práce se čtenářskými kostkami

- tvorba vlastní krátké veršované básně

sloh:

- Dušičky - vzpomínka na zesnulé; tradice a zvyklosti

- řešení konfliktních situací

- zpráva o probíhající události na libovolné téma

- sestavení přihlášky do soutěže

 

Přírodověda

- dokončení tématu o vesmíru

- třídění živých organismů - bakterie; sinice; houby; rostliny; živočichové

 

Vlastivěda - dějepis (1. pololetí)

MarieTerezie, Josef II., Národního obrození

- první republika - shrnutí celého období

- 1. světová válka

- referáty podle individuálního zájmu dětí

 

Anglický jazyk

Lekce 2 - aktuálně:

- názvy zemí (výběr)

- členové rodiny

- sloveso "být" - plné i stažené tvary - klad, zápor, otázka + odpověď

- přivlastňovací pád

- osobní a přivlastňovací zájmena

- názvy dnů v týdnu, datum, časové předložky

- řadové číslovky

- otázky s what, why, when, where, how

- adresa

 

Matematika

- zlomky: opakování a procvičování + test

- pamětné operace s přirozenými čísly

Geometrie: konstrukce obdélníku a čtverce